2012. május 24., csütörtök

A Magyar Királyság a török kiűzését követően.

Mit köszönhetünk a fürdőkön kívül a törököknek, ugyanis a megszállásuk következményeként indult meg a magyarországi nemzetiségi arányok felborulása. A hódoltság idején az alföldi területek komoly pusztítást szenvedtek. Falvak ezrei semmisültek meg, az erdők a Duna-Tisza közén kipusztultak, az Alföld egy részét a törökök mocsarakkal árasztották el. A túlélő népesség a mocsaras-ártéri helyekre húzódott, illetve az olyan mezővárosokba, amelyek szultáni birtokok voltak és védelmet élveztek legalább a portyázó török-tatár csapatok ellen, hiszen a magyarok és a császári zsoldosok is gyakran rajtaütöttek egy-egy településen. Az irtózatos pusztulás elsősorban a magyarságot sújtotta, hiszen a tiszta magyar lakosságú Alföld nyögte legtovább a török hódoltság következményeit.

Az Alföld déli részén, a Szerémségben és Bánátban 1700-ra szinte teljesen eltűntek a Mátyás alatt még virágzó magyar falvak százai, helyükre szerbek és románok települtek be. Mivel a háború sújtotta területek elsősorban az ország középső területein voltak, a peremterületeken nem okozott akkora kárt a katonaság dúlása. Így e területek lakossága - itt elsősorban a ruszinokra, szlovákokra és a románokra kell gondolnunk - közel sem szenvedtek olyan mértékű veszteséget, mint a magyarok. A törökök még meg sem vetették a lábukat Magyarországon, amikor máris komoly arányeltolódásokat okoztak annak etnikai összetételében: A Délvidéket ért török betörések és portyázások széles rendet vágtak az itteni - amennyire megítélhető: eredetileg jobbára magyar - településhálózatban, s megürült helyükre szerbek szivárogtak be, illetve - annak jeleként, hogy újratelepítésükre nem akadt elegendő belső népféleség - telepítettek be magyar királyok Szerbiából.  Ez azonban csupán szerény előjátéka volt annak, ami az ország középső harmadának tartós megszállás idején bekövetkezett.A törökökkel folytatott háborúskodás és a hadszíntérré válás java terheit kezdetektől fogva a török kiűzéséig a magyar etnikum viselte, s belőle verbuválódott a végvári katonaság és a hazai mezei hadak túlnyomó többsége. Különösen a déli területeken nyilvánvaló pusztulás helyrehozatalában egyrészt hivatalos állami és magánföldesúri kezdeményezésekről beszélhetünk, de rendkívül fontos volt a spontán népmozgás is.

A felvidéki területeken a korábbi gazdasági fellendülés egyik hatása a magyar etnikum túlnépesedése volt. Ez a népesség felesleg a csatazaj elültével dél felé vándorolt, mert ott enyhébb feltételekkel kaphattak földet a birtokaik benépesítésén fáradozó földesuraktól. Ez a Dél felé irányuló magyar vándorlás viszont északon nyitott utat a szintén túlnépesedéssel küzdő szlovák etnikum számára, így jelentősen kitolták dél felé a szlovák település területet. Ez a szlovák népességfelesleg még arra is elegendő volt, hogy az Alföldön létrejöjjenek jelentős szlovák többségű területek, pl. Békés vármegyében, ahová Harruckern gróf, illetve Szatmár megyében, ahová Károlyi gróf hívott szlovák telepeseket.A székelyek a növekvő állami terhek és a terror (Mádéfalvi veszedelem, 1764) elől tömegesen húzódtak a Kárpátok keleti oldalára, Moldvába és Bukovinába, ahol csatlakoztak a csángó-magyarokhoz. Ez is jelentős népesség veszteséget jelentett a megfogyatkozott magyarság számára.

A töröktől felszabadított területeken megkezdődött az első sorban katolikus németek betelepítése, biztosítva a feltétlen hűséget a császár iránt. Erdélyben folytatódott a korábban említett román beáramlás, ami továbbra is a román fejedelemségekből merített utánpótlást. Ezzel párhuzamosan, 1690-ben, a bécsi hatalom hívására III. Arsenije Csarnojenics pátriárka vezetése alatt százezer szerb menekült Magyarországra, és telepedett le a Délvidéken, illetve Szentendrén, Budán a Tabánban, Pomázon, Érden.Amikor 1718-ban, a passzerovici béke után egész Magyarország területe felszabadult a török iga alól, a bécsi kormány támogatásával olyan hatalmas bevándorlás indult meg az elnéptelenedett magyar területekre, hogy ennek méreteit csak az amerikai kivándorláshoz lehet hasonlítani. Nyolcvan-kilencven éven keresztül zajlott a németség tervszerű betelepítése, 400 ezer újabb szerb család érkezett a Délvidékre, még tömegesebben költöztek be a románok. A szinte teljesen kihalt Alföldre leáramlottak a Felvidék és Erdély népei. Így jöttek létre az alföldi tót, ruszin és román nyelvszigetek. 

forrás: Vécsey Aurél: Magyarok a hadak útján - fájdalmas vereségek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése