2013. március 2., szombat

Szómagyarázat


Ahmed pasa - Kara Ahmed, 1521-ben janicsáraga, majd 1542-ben ruméliai beglerbégként Szulejmán európai had­erejének főparancsnoka. 1543-banVaIpó, Siklós, Pécs és lisztergom várának elfoglalója. 1555-ben a szultán kivé­geztette.

 Aleandro, Girolamo - (1480-1542) padovai tanulmányok után a pápa könyvtárosaként, majd diplomatájaként te­vékenykedett. Erasmus vitapartnere, de a katolikus refor­máció híve.

Alpári [János?] - 1549-ben Tinódi Sebestyén Léva végvári vitézei között említi.

Árki - Hunyad vármegyei község (Archia, Románia). 

Árki Mihály - Valpó várának kapitánya.

Alhinai Simon deák - (?-1548) I. János bizalmas híve, ki­rálya halála után Ferdinándhoz pártolt. 1529-ben feladta Újhely várát.

Balassa. Imre - (?-1550) erdélyi vajda, majd 1539-ben Majláth István társaként I. János ellen lázad.

Balassa Zsigmond - (?-1559) Borsod vármegye főispánja, 1542-től 1559-ig az egri püspökség jövedelmeinek elfogása miatt perelik.

Balassi Menyhárt - (1510 k.-1568) az ismeretlen szerzőjű, Komédia Balassi Menyhárt árulásáról című szatirikus dráma főhőse. Birtokadományokért kilencszer váltott pártot I. János, Izabella, János Zsigmond és I. Ferdirxánd kö­zött.

Bali bég - Jahlaoglu Kücsük Báli bég. 1542. február közepe táján lett budai pasa.

Balsaráti Vitus János - (1529-1575) tanár, orvos, reformá­tus prédikátor. 1549-től 1556-ig Melanchthont hallgatta Wittenbergben. Később Bolognában, Padovában tanult. Rómában V. Pál udvarában orvosi gyakorlatot folytatott. Perényi Gábor hívására tért haza és lett házi orvosa. A mé­regkeveréséről szóló történet alaptalan.

Barbarossa, Hajreddin - (?-1543) a Földközi-tenger rette­gett kalóza. 1533-tól Szulejmán szolgálatában a török haditengerészet főparancsnoka.

Bártfa - Bardejov, Csehszlovákia.

Baiyam - Bajrám a ramazán mohamedán holdév kilence­dik hónapjának neve, böjttel járó harmincnapos hónap. A ramazán bajrami hónap utolsó napjára eső öröm­ünnep.

Báthori András Bonaventura - (?-1566) Somogy, Szatmár és Szabolcs vármegye főispánja, I. Ferdinánd tárnokmestere, országbíró. Felesége, Thurzó Anna révén Perényi Péter rokona.

Batthyány Ferenc - (1497-1566) 1521-től horvát bán, Mo­hácsnál a sereg jobb szárnyának vezére. Előbb János ki­rály, majd Ferdinánd híve. 1547-ben nagy szerepe volt a Habsburgok trónöröklésének törvénybe iktatásában. 

Bebek Ferenc - (?-1558) Gömör vármegyei főispán, 1528-ban felsőmagyarországi főkapitány. Hol János, hol Fer­dinánd pártján volt.

Bebek Imre - székesfehérvári prépost.

bég - a basánál alacsonyabb rangú, régi török méltóság, illetve úr, gazdag, előkelő ember.

Bécsújhely - Wienemeustadt, Ausztria. 

beglerbég - egy-egy török tartomány, azaz vilajet pol­gári és katonai vezetője.

Belgirád, Beigrád-Nándorfehérvár (Beograd, Jugoszlávia). 

Beremény - Beremend, Baranya megye.

Beszterce - Besztercebánya (Banská Bystrica, Csehszlová­kia).

Bethlen Farkas - (1639-1679) protestáns történetíró, Er­dély kancellárja.

Bizánc - Konstantinápoly (Isztanbul, Törökország).

Bódog Józsa - deák, humanista nevén Josephus Macarius. Anyai nagybátyja Pesti Gáspár humanista. 1540-től 1544-ig Wittenbergben, Melanchthonnál tanul. Később királyi tit­kár, Majláth István, Martinuzzi Fráter György, 1547-től pedig Perényi Péter titkára, Nádasdy Tamás pártfogoltja. Balassi Menyhárt titkáraként az uráról szóló pamfletdráma egyik szereplője.

Bóly - Baranya megyei község.

Bona - lásd Báthori András Bonaventura.

Bornemisza Pál Abstemius - (1499-1579) budai prépost és I. Ferdinánd királyi tanácsosa.

Bozók - Hont vármegyei község (Bzovík, Csehszlovákia). Brandenburgi Joachim II. Joachim von Brandenburg - (1505-1571) választófejedelem, 1539-től vallási irányzat ki- békítésének híve, a Pestet ostromló sereg főparancsnoka 1542-ben.

Brodarics István - (1471-1539) a mohácsi csata résztvevője és történetírója. Mohács után János király diplomatája, 1532-től pécsi, 1537-től váci püspök.

Bruto, Giovanni Micbele - (1517-1592) Padovában tanult, Agoston-rendi szerzetes. Az inkvizíció elől menekülnie kellett Itáliából. 1574-től Báthori István lengyel király meg­bízásából Habsburg-ellenes célzattal folytatta Bonfini tör­téneti művét.

Cihák Imre - (?-1534) Mohács után pappá lett, de János király temesvári kapitánnyá, majd Temes vármegye főis­pánjává nevezte ki. Váradi püspökként térni Jován pa­raszthadait ő zúzta szét. Gritti - mivel ellenezte kormány­zói kinevezését - legyilkoltatta.

Cerni Jován - (?-1527) szerb származású délvidéki parasztvezér, akit többször Fekete embernek is neveztek. Já­nos királytól Ferdinándhoz pártolt és tizenötezer fős se­regére támaszkodva Szabadka központtal külön államfélét próbált szervezni.

Condicio - föltétel.

Conntarini, Francesco - (1477-1558) apja a Velencei Köztársaság követe volt VIII. Károly francia királynál, de 1509-ben Cremona védelmét vezetve francia fogságba esett, s fia hiába próbálta pénzért kiváltani. Maga Francesco 1515-ben a Szentföldre zarándokolt, majd mindent elkövetett, hogy három évvel később kinenevezzék magyarországi követté. 1520-ban V. Károly mellett, Flandriában kénysze­rül képviselni a velencei érdekeket. 1534. július 30-tól I. Ferdinánd mellett tevékenykedik, s tudósít a magyar ügyek­ről. 1542-ben visszatért hazájába, ahol 1543-ban lovaggá nevezték ki, és a Tízek Tanácsa tagjává választották. 

Contarini, Casparo - (1483-1542) bíboros, a katolikus evangélikus mozgalom reformációs irányának vezetője, a keresztény felekezetek megbékélésének szorgalmazója­ként az ökumenizmus előfutára.

csausz - török katonai rang kezdetben testőrtiszti teen­dőkkel, később inkább hírnöki, követi szolgálattal járt. 

Csulai Móré László - lásd Móré László Csurgó - Baranya megyei falu, Török Bálint egykori bir­toka.

Dédes - Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község Perényi Péter egykori várával.

Dévai Biró Mátyás - (1500-1545?) református hitvitázó. Krakkói, majd wittenbergi tanulmányok után 1531-ben Budán és Kassán már nyíltan a lutheri reformáció szelle­mében prédikált. Szökése és ismételt fogságai után Nádasdy Tamás, majd 1539-1540 között Perényi Péter udvari papja volt. 1541-ben szikszói iskolamester.

dica - a községekre kivetett adó kulcsa.

Dirava - Dráva.

Dobó Ferenc - az egri hős testvére, János király híve, aki 1540-ben elkövetett erőszakoskodásaiért perbe idéztek, majd Ferdinánddal való ellenséges magatartásáért Perényi Péter fogságba vetette. 1543. augusztusában Ferdináml megkegyelmezett neki.

Drágffy Gáspár - (?-1545) főispán, a reformáció pártfo­gója.

Drinápoly - Hadrianus római császárról kapta nevél. A török birodalom központja 1457-ig, amikor a várost el­pusztító tűz miatt Konstantinápoly lesz a főváros (Edirne, Törökország).

Dzelálzáde Musztafa - (?-1560) 1525-től 1534-ig rejszefendi (kb. a kancellária vezetője), később e hivatal felügye­lője. A költőként is ismert főtisztviselő részt vett a szul­tán hadjárataiban. Az országok osztályai és az utak fel­sorolása című történeti művében 1520-tól 1556-ig írja le a Nagy Szulejmán uralkodása alatti eseményeket.

elrekkenteni - titokban megölni.

Ezek - Eszék (Osijek, Jugoszlávia).

Farnese, Alessandro - 1534-1549 között III. Pál pápa né­ven uralkodott. Támogatta a katolikus reformációt és az Alpokon túli hitújítókkal való békés megegyezést. 1542-ben kétezer katonát küldött Buda visszafoglalására I. Ferdinándnak.

Fekete ember - lásd Cerni Jován

Fels Lénárd, Leonhardt - I. Ferdinánd tábornoka, 1537-ben Perényi Péter és Bebek Imre támadásának visszaverése után elfoglalta Regéc, Tálya és Tokaj várát.

Ferandus - lásd Ferdinánd, I.

Ferdinánd, I. - (1503-1564) Habsburg uralkodó, Magyarország és Csehország királya, a rómaiak királya, V. Ká­roly német-római császár öccse, Ausztria főhercege. 1526. december 17-én magyar királlyá választották I. Jánossal szemben.

Ferenc, I. - (1494-1547) francia király, a Német-Római birodalom politikai ellenfele.

írtba - fetva, mohamedán szent könyv, formulák alakjá­ban törvényeket tartalmaz.

Fogaras - Brassó vármegyében vár (Fágáras, Románia). 

Forgách Ferenc - (1530-1577) Padovában iskolázott, hu­manista történetíró. I. Ferdinánd alatt nagyváradi püspök, később János Zsigmond híve.

Frangepán Ferenc - (?-!543) ferences szerzetesből lett püspök, kalocsai érsek, a hitújítás ellenfele. János király halála után Ferdinándhoz pártolt. Perényi Péter el­lenfele, árulója, vallatója.

Fráter György - lásd Martinuzzi, Fráter György 

Füzér - Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község Perényi Péter egykori várával.

Gajdács - lásd Kajdacs

Galgóc - Hlohovec, Csehszlovákia.

Gálszécs - Secovce, Csehszlovákia.

Gálszécsi István - prédikátor, tanító. Krakkói és witten­bergi tanulmányok után Gálszécsen, a Perényi Péter által alapított iskolában tanított.

Gerendi Miklós - (?-1452) I. Ferdinánd híveként erdélyi püspökké nevezték ki, de János király mást állított elle­nében. Lengyelországba futva száműzetésben halt meg. 

Giovio, Paolo - (1483-1552) olasz humanista történetíró, aki paviai és padovai tanulmányok után bevándorolta Európát, s eközben írói munkájához számos befolyásos személyiséget nyert meg. Magyar forrásai között Brodarics Istvánt és Oláh Miklóst találjuk.

Gritti, Lodovico - (1480-1534) Andrea Gritti velencei dózse törvénytelen fia, isztambuli ékszer-nagykereskedő. 1531- től török kinevezés alapján János király kincstárnoka és helytartója. A Majláth István vezette erdélyi főurak össze esküvésének áldozata.

Guncium - lásd Kőszeg

Gyalui Torda Zsigmond - (1500?-1569) humanista kép­zettségű királyi kamarai hivatalnok. 1548-ban - talán ép­pen Melanchthon ajánlata nyomán Perényi Péter pártfogoltjaként - Velencében tanult, itt írt vallásos költemé­nyét urának ajánlotta. 1551-ben Bázelben adta ki Euripi­dész latinra fordított Oresztész-ét.

György Barát - lásd Martinuzzi, Fráter György

Henicy, Bemard - neve talán elírás és így rokona lehel Henyey Istvánnak, Perényi Gábor szolgájának, aki 1569- ben Sárospatak várnagya.

Herberstein, Siegmund von - (1486-1566) Ferdinánd dip­lomatája, aki mintegy harminc alkalommal képviselte urát. 1549-ben megjelent oroszországi útleírásához Augustin Hirschfogellel készíttetett metszeteket.

Hirschfogel, Augustin - nürnbergi üvegfestő, rézmetsző, térképész. Velencei tanulmányúját követően Erdélyben és Magyarországon is járt, a török határvidékről térképeket készített szülővárosának. Legkésőbb 1547-től Perényi Peter szolgálatában volt, majd Bécs városát térképezte föl. E munkája során találta fel és alkalmazta a világon első­ként a háromszögelési módszert. Metszetein a velencei művészet formavilága, elsősorban Agostino Venezano hatása érződik.

Horwáth Gáspár - 1526-ban II. Lajos küldötte Szapolyai Jánoshoz. 1528-ban Ferdinánd-pártisága miatt megfosz­tották birtokaitól.

Hunyadi János - (1407?-l456) kormányzó, törökverő had­vezér. 1448 októberében Rigómezőnél vereséget szenve­dett.

Hunyadi Mátyás - (1443-1590) király, a reneszánsz iroda­lom és művészet pártfogója, a török terjeszkedés megállítója.

Ibrahim pasa - (?-1536) Szulejmán nagyvezíre 1523-1536 között, Lodovico Gritti pártfogója. Az 1533-35-ös perzsa hadjárat sikertelensége miatt megfojtották a szerájban.

Iskariót - lásd Júdás

Istvánffy Miklós - (1538-1615) Oláh Miklós titkára, Habsburg-párti, katolikus történetíró.

Istvánfi Pál - (?-1553) Baranya vármegye alispánja, Isvánffy Miklós apja. Pécsi, majd padovai tanulmányok után Perényi Péter kíséretének tagjaként 1532-ben török fogságba esett. Kiszabadulva 1539-ben Boccaccio egyik novellájának magyarra fordításával ünnepelte János király Izabella esküvőjét.


Izabella Jagellonka (1519-1559) I. Zsigmond lengyel király lánya, 1539-ben Perényi Péter Magyarországra hozta János királynak feleségül.

János, I. Szapolyai, Szepesi - (1487-1540) 1526. november 10-től magyar király. Erdélyi vajdaként az 1514-es pa­rasztfelkelés leverője. 1526-ban erdélyi hadaival nem ér­kezett időben a mohácsi csatatérre. Ferdinánddal és hívei­vel szemben csak török támogatással sikerült biztosítania uralmát. 1538-ban a török háta mögött kötött váradi bé­kében kiegyezett Ferdináddal, de később ezt semmisnek nyilvánította.

Joachim hadvezér - lásd Brandenburgi Joachim 

Jován cár - lásd Cérni Jován

Júdás, Iskariót - Jézus apostolainak egyike, aki előbb pén­zért eladta mesterét, majd öngyilkos lett.

kádi - vallási, feudális jogi és szokásjog alapján ítélkező mohamedán bíró.

Kajdács - Kajdacs, Tolna megyei község.

Károly, V. - (1500-1558) a Német-Római Birodalom csá­szára (1519-1556), spanyol király (1516-1556), a XVI. szá­zadi európai politika kulcsfigurája, I. Ferdinánd és Mária testvére. Tengerentúli gyarmatai miatt birodalmában so­sem nyugodott le a nap.

Karom, Karomvár - Karlóca (Sremski Karlovci, Jugoszlá­via).

Katzianer, Johann - I. Ferdinánd hadvezére, 1529-ben Bé­cset védte a török ostrom ellen. 1537-ben a szendrői pasa Eszéknél szétverte huszonnégyezer fős seregét. Árulás vád­jával Ferdinánd kivégeztette.

Kenderesi - (Kenderessy István?) néven Ferdinándnak volt egy hivatásos, törökországi kéme. 

kerub - angyal.

Körmöcbánya - a régi Magyarország egyik legfontosabb arany- és ezüstbányája (Kremnica, Csehszlovákia). 

Közögh - Kőszeg, Vas megye.

Lajos, II. - (1506-1526) II. Ulászló fia, akit kétéves korában magyar, hároméves korában cseh királlyá koronáztak. Apja halála után tízévesen lépett a trónra.

Laski Jeromos - Hieronim Jaroslaw (1496-1541) 1527-től János királyt képviselő lengyel diplomata. Gritti támo­gatása miatt János király bebörtönzi, majd amikor kien­gedték, I. Ferdinándhoz pártolt. 1540-ben Ferdinánd kö­veteként a szultán bebörtönözte. Szabadulása és Buda megszállása után halt meg.

Linz - város Ausztriában.

Liszka - Olaszliszka, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei falu. 

Loboczki Mátyás - lengyel nemes, Laski Jeromos rokona,

I. Ferdinánd törökországi követe.

Loreto - Itáliai Mária-kegyhely.

Majláth István - (1502-1550) erdélyi vajda, János király halála után országos főkapitányként nyíltan a fejedelem­ségre tört, ezért a szultán elfogatta, majd 1541-ben őt is börtönbe záratta.

mangár, martalóc - délszláv, főként szerbekből verbuvá­lódott török segédkatona. Háború idején portyára, élelem­szerzésre és kémszolgálatra használták, békében ember­rablásból élt.

Mária, Habsburg - (1505-1558) V. Károly császár és I. Ferdinánd király testvére, 1521-től II. Lajos felesége. A mohácsi vész után Pozsonyba menekülve bátyja, Fer­dinánd királlyá választásán fáradozott. Erasmus tisztelője és egyik művének címzettje.

Martinuzzi, Fráter György - Utisenié (1482-1551) horvát származású pálos szerzetes, János király tanácsosa, kincs­tartója, váradi püspök, bíboros. János Zsigmond gyám­jaként az ország egyesítésére törekedett, de Castaldo, I. Ferdinánd hadvezére meggyilkoltatta.

Mátyás - lásd Hunyadi Mátyás

Medici, Giovanni - A firenzei Medici család tagja, admirá­lis.

Mehmed bég - Jahjapasazáde Mehmed budai pasa 1543 májusától 1558 januárjáig.

Melanchthon, Philipp - (1497-1560) humanista művelt­ségű református teológus, Luther fő munkatársa. 1518-tól a görög nyelv professzora a wittenbergi egyetemen. Lutherrel szemben a reformáció mérsékeltebb, türelmesebb irányzatának megtestesítője.

Melegnuni, facopo - őrgróf, a Medici család rokona, a Pestet ostromló tengerészgyalogság parancsnoka. 

Mignanelli, Fabio - 1538-39-ben III. Pál diplomatája Ferdinánd udvarában. 

moldvai vajda - lásd Rares, Petru

Móré László, - Ferdinánd-párti, rablásairól hírhedt, dunántúli főúr. 1543-ban a török fiával együtt elfogta és Isztanbulba hurcolta, ahol körülmetélkedve önként tö­rökké lettek. Fia magas rangú török katonatiszt lett. 

müszülmán - muzulmán, mohamedán vallású.

Nádasdy Tamás - (1498-1562) előbb Ferdinánd, majd Já­nos, végül - Gritti ellenséges magatartása miatt - ismét Ferdinánd pártján volt. 1537-ben horvát bán, 1540-ben országbíró lett.

Nándorfehérvár - lásd Belgrád

Neustadt - lásd Bécsújhely

Nogarola, Leonardo de - pápai diplomata.

Oláh Miklós - (1493-1568) 1527 és 1542 között Mária ki­rályné titkáraként Németalföldön élt. Erasmus baráti kö­rének tagja, 1548-tól egri püspök. Az ellenreformáció je­gyében Magyarországra telepítette a jezsuitákat.

Ónod - Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község. 

orátor - főkövet.

orda - horda, a középkori török és mongol népek harci szervezete.

Országh Ilona - (P-1569) Perényi Gábor felesége. 

oszpora - aszper, kis értékű török rézpénz.

Pál esztergomi érsek - lásd Várday Pál 

Pál, III. - lásd Farnese, Alessandro

Pálóczi Antal - Zemplén vármegye főispánja, Sárospatak ura. Mohácsi halálával családja kihalt.

Palota - Várpalota, Veszprém megye.

Patak - Sárospatak, Borsod-Abaúj-Zemplén megye.

Pemflinger, Mark - (1480?-1537) 1521-ben az egri püspök­ség javadalmainak kezelője. 1531-ig szász királybíró. 1531-ben Kassára vonult vissza, a lutheranizmus terjesztője volt.

Perényi Ferenc, id. (1500-1526) Imre nádor fia, Péter ko­ronaőr testvére, váradi püspök, író humanista. Mohács­nál esett el.

Perényi Ferenc - Péter fia, aki 1542-ben szökik meg fog­ságából. 1537-ben, távollétében Ferdinánd az egri püspök­séget neki adományozza.

Perényi Gábor - (1532-1567) Péter fia, Ferenc testvére. Apja halála után átadta Ferdinánd megbízottainak az egri várat, majd hűségnyilatkozatot tett neki. 1556-ban a vá­radi katonáknak szánt zsolddal együtt megszökött Ferdinándtól és János Zsigmondhoz pártolt.

Perényi Imre - (?-1519) Abaúj vármegye örökös főispánja, 1504-től nádor és a kunok bírája. Első felesége Báthori Mag­dolna, akitől Péter és Ferenc született, második felesége Kanizsai Dorottya. 1515-től birodalmi herceg.

Perényi Miklós - (?-1540) Péter fia, 1540-ben I. Ferdinánd váci püspökséget ajándékozta neki.

Perényi Péter - (1502-1548) temesi ispán, temesvári főka­pitány, koronaőr, erdélyi vajda, Abaúj vármegye örökös főispánja. Felesége Thurzó Margit, később Ormósdi Szé­kely Klára. Gyermekeik: Ferenc, Gábor, Borbála, Miklós, Erzsébet.

Péterváradja - Szerém vármegyei, Duna-menti város (Petrovaradin, Jugoszlávia).

Petrovytt, Petrovics Péter - (1485?-1557) tiszántúli szerb nagybirtokos főnemes, János király rokona. 1540-től János Zsigmond gyámja. A reformáció egyik fő támogatója. 

Pirim Peter, Pirimi Petre, Pirin Petri - lásd Perényi Pé­ter

porkoláb - várnagy, várkapitány. 

posta - hírvivő, küldönc.

Pozsony - Dunamenti város, a régi magyar rendi országgyűlések színhelye, Buda helyett a királyi Magyarország ideiglenes fővárosa (Bratislava, Csehszlovákia).

Pöstyéni Gergely - 1530-tól 1541-ig János király ország­bírója.

Príni Péter - lásd Perényi Péter

Rákos - a Rákos patak mellett elterülő síkság Pest megyé­ben, a rendi országgyűlések egyik színhelye.

Rares, Petru - 1527-1538, 1541-1546 között két fia túszul adása árán a török támogatásával moldvai vajda. Konstan­tin nevű keresztény fiát a törökök holtában körülmetélték, és mohamedánként temették el.

Regéc - Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község várral. 

Révai Ferenc - (1489-1553) 1527-ben ő nyerte meg Cserni Jovánt Ferdinándnak. Thurzó Elek után nádori helytartó lett.

Rigómező - Kosovo Polje, Jugoszlávia.

Salm, Niclas von - (1522-1550) gróf, V. Károly és I. Ferdinánd titkos tanácsosa, főkapitánya, később Magyaror­szág helytartója.

Sanudo, Marino - (1466-1536) velencei író, 1531-től a Tí­zek Tanácsának megbízása alapján 1496-ig visszamenően napról napra megszerkesztette Velencei Köztársaság tör­ténetéről szóló tudósításokat.

Sáros - Nagysáros (Velky Őaris, Csehszlovákia).

Sempte - Thurzó Elek helytartó birtoka (Sintava, Cseh­szlovákia).

Semsey Kristóf - Ferdinánd-párti nemes.

Serédy Gáspár - (?-1553) Ferdinánd felvidéki főkapitánya, 1542-ben szolgálatai jutalmaként megkapta tőle az erdélyi püspökséget is.

Siklós - Baranya megyei település Perényi Péter egykori várával.

Siroka - siroké, Csehszlovákia.

Soklyos, Soklos - lásd Siklós

Sperfogel, Konrad - Lőcse város bírájaként 1516-tól 1537-ig évkönyvszerűen rögzítette a szepességi városok történetét.

Stöckel, Leonhaidt - (1510-1560) protestáns író, tanító. 1530-ban Wittenbergben tanult. 1539 tavaszától a bártfai iskola rektora volt.

Szalaházy Tamás - (?-1537) egri püspök, II. Lajos titkára. 1528-ban Ferdinánd helyetteseként képviselte Magyaror­szágot a német birodalmi gyűlésen.

Szabács - Sabac, Jugoszlávia.

szandzsák - az oszmán birodalom megyényi közigazga­tási egysége.

Szapolyai János - lásd János, I.

Szászsebes - Sebes, Románia.

Szeben - Nagyszeben (Sibiu, Románia).

Székely Klára, ormosdi - (?-1558) Perényi Péter felesége, Thurzó Elek feleségének, Magdolnának a testvére. Halálára Szikszai Fabricius Balázs írt 1558-ban, Wittenbergben ki­adott gyászbeszédet.

Székely Lukács, ormosdi - (?-1575). 1543-ban Stájerország és Kapronca várának kapitánya, Magdolna és Klára nagy­bátyja. 1543-ban Pécset kellett volna védenie a törökkel szemben, de magára hagyta a várat.

Szendrő - Smederovo, Jugoszlávia.

Szentdemeter - Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica, Jugoszlávia).

Szerecsen János- II. Lajos kamarása, I. János rokona, Mo­hács után a pécsi püspökség elfoglalója.

Szerém-sziget - Az ősrégi szőlőkultúrájáról is híres Szerémség, a latin Sirmium (Srem, Jugoszlávia).

Szerérni György - (1490?-1548 után) emlékiratíró. Előbb Perényi Ferenc váradi püspök, majd II. Lajos és János királyi udvari káplánja volt.

Sziget - Szigetvár, Baranya megyében Török Bálint, később a Zrínyiek birtoka.

Szikszó - Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nagyközség.

Szárai Mihály - magyarul író drámaszerző, protestáns prédikátor. 1542-ben Siklóson iskolamester, majd Perényi Ferenc nevelője. 1543-ban Padovában tanult, 1544-ben a Baranya megyei Laskón prédikátorkodott. A refor­máció terjesztőjeként később Tolnán, Gyulán, Sárospata­kon, Pápán lelkészkedett és tanított. Hitvitázó drámák mellett zsoltárparafrázisokat is írt.

Szucsava - Észak-Moldva székhelye (Suceava, Románia). 

Szulejmán, I. - (1520-1566) szultán I. Ferenc francia király szövetségeseként a Habsburgok hatalmának megtörését és országaik meghódítását tűzte ki célul. 1521-ben Szabács, Nándorfehérvár és Zimony várát vette el Magyarország­tól. 1526-ban személyesen vezette a török sereget a Német- Római Birodalom ellen való felvonulást akadályozó II. La­jos magyar király ellen. 1529-ben, majd 1532-ben sikertele­nülpróbálkozott Bécs elfoglalásával. 1541-ben Budát, 1543-ban Valpót, Siklóst, Pécset, Székesfehérvárt, Esztergomot foglalta el több kisebb jelentőségű vár mellett. Bécs ellen indulva Szigetvár alatt 1566-ban halt meg.

Tarnow, foanncs de - Krakkó kapitánya.

Tatai Miklós - udvari káplán. Siralmas levél című regé­nyes beszámolójában II. Lajos haláláról írt Verancsics Antalnak.

Terebes - Perényi Péter ősi birtoka (Trebisov, Csehszlová­kia).

Teuffel, Erasmus - „Ördög Mátyás” királyi tanácsos, 1552-ben a királyi hadak főparancsnoka. 1553-ban török fogságba esve Szulejmán parancsára bőrzsákba varrták, és a tengerbe vetették.

Thurzó Elek - (1490-1543) helytartó, a nürnbergi Fugger dinasztia cégtársa, ormosdi Székely Magdolna férje. Peré­nyi Péter letartóztatása fölötti tiltakozásként 1542. novem­ber 12-én lemondott helytartói tisztségéről.

Tinódi Sebestyén - (1505?-1556) 1541-ig Szigetváron élt Török Bálint udvarában. Urának elvesztése után ének­mondóként járta az országot. 1545-ben részt vett a nagyszombati országgyűlésen. Krónikája 1554-ben jelent meg Kolozsvárott.

Torna - Túrna nad Bodvou, Csehszlovákia.

Török Bálint - (?-1550) Nándorfehérvár feladója, Mo­hácsnál II. Lajos védelmét bízták rá. Előbb János, majd Ferdinánd, később megint János híve. 1541-ben Ferdinánd se­rege ellen védte Buda várát. Ugyanekkor a szultán elfogatta és haláláig őrizetben tartotta. Ferenc és János nevű fiai kö­zül később az utóbbi híres törökverő vitéz lett.

Trencsén - Trencín, Csehszlovákia.

Újhely - Sátoraljaújhely.

Újhely - lásd Bécsújhely.

Vale - latin üdvözlési forma: isten áldjon.

Valpó - Perényi Péter birtoka (Valpovo, Jugoszlávia). 

Várad - Nagyvárad (Oradea, Románia).

Várallya - Boldogkő váralja, Zemplén megye.

Várday Pál - (1483-1549) óbudai prépost, királyi kincstár­nok, majd esztergomi érsek. Előbb János király, majd 1527-től Ferdinánd híve.

Varga László - Szálkái László. Csizmadia fia volt, kortár­sai ezért csúfolták vargának.

Varkocs Tamás - 1542-től 1548-ig Perényi Péter szolgála­tában megszállva tartja Eger várát és a püspökség java­dalmait.

Vas Mihály, károlyi - Perényi Péter siklósi várnagya1543-ig.

Vels - lásd Fels Lénárd, Leonhardt végház - végvár.

Verallo - III. Pál pápa nunciusa I. Ferdinánd mellett. 

Verancsics Antal - (1504-1573) padovai tanulmányok után előbb a Szapolyai-ház diplomatája, majd 1549-től a Habsburgok szolgálója. Tervbe vett nagyszabású kortör­téneti művéhez kortársaitól kért írott forrásokat, vissza­emlékezéseket.

Vitány - Vitanje, Jugoszlávia.

Vitello, Alcssandro - Az 1542-ben Pest alatt hadakozó pápai zsoldos csapatok kapitánya. vlach - oláh, román.

Wirberg - dán város.

Werbőczy István - (1458-1541) ítélőmester, királyi személynök, nádor, kancellár. Bologna, Padova és talán Bécs egyetemén tanult, majd Szapolyai köznemesi pártjának lett vezére. 1541-ben a szultán Budán a magyarok bírájává tette, de - föltehetően mérgezés miatt - rövidesen ugyan­ott meghalt. Tripartitum opus címen ismeretes Hármas­könyve 1517-től háromszáz éven át szokásjogi törvény volt.

Wese, Johann - svéd származású diplomata, lundeni püs­pök. Fels-szel együtt I. Ferdinándot képviselte a sáros­pataki és váradi béketárgyalásokon.

Zalánkemén - Slankamen, Jugoszlávia. 

zarkulya - a zer-küláh perzsa szó jelentése: arany fejfedő. Posztóból készült és kúpos alakú, aranyozott fonallal ki­varrt fajtáját a magasabb rangú janicsárok viselték. 

Zerechen János - lásd Szerecsen János 

Zermegh János - (1504?-1584) szlavóniai nemes család sarja. Kezdetben János király híve volt. 1539-től a Ferdinánd-párti Thurzó Elek titkára. 1541-ben a pozsonyi ka­mara számvevője.

Zoilus - más művét rágalmazó, másokat gyalázó, a nálá­nál jobbakban gáncsot találó író neve.

Zrínyi Miklós - (?-1531) a szigetvári hős apja. Birtokainak háborítatlansága fejében adót fizetett Szulejmánnak. 1531-ben a Szulejmánnal való kiegyezés követeként képviselte a Perényi Péter vezette magyar nemességet Konstantiná­polyban.

Zsigmond - lásd Gyalui Torda Zsigmond zsupán - a magyar koronához csatolt Horvátországban és Szlavóniában a zsupánnak nevezett és megyéhez ha­sonló közigazgatási egység elöljárójának neve.

Forrás: Sztárai Mihály - História Perényi Ferenc szabadulásáról
az írás szerzője: Téglásy Imre

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése