"Mohács-komplexus"

Moháccsal kapcsolatban a legfontosabb, legizgalmasabb kérdések egyike, hogy miért utasította el a magyar uralkodó osztály Szulejmán békeajánlatát? Ehhez most hozzátehetjük: miért hallgatott történetírásunk a békés megoldás lehetőségéről? Ez a hallgatás ugyanis egyik alkotóeleme az általunk "Mohács-komplexusnak" nevezett jelenségnek. (...)

A másik fontos fladat a könyvünkben sokat emlegetett "Mohács-komplexus" természetének és hatásának felderítése. Hogy jött létre, miként befolyásolta már a korabelieket, a történések feljegyzőit, valamint historikusait és milyen hatással volt a későbbi történetírókra? A Jagelló-kor és a Mohács körüli idők mai kutatói lépten.nyomon tapasztalják, hogy forrásaikban valamilyen ferdítési tendencia van, hogy a tényeket nem a valóságnak megfelelően adják elő. Természetesen közrejátszanak politikai és más szempontok is - főleg a külföldi követek jelentéseiben - de a "Mohács-komplexus" torzító hatása az általánosabb.  (...)

Brodarics püspök leírásának megbízhatósága is erősen vitatható. Mindenekelőtt azt kell figyelembe vennünk, hogy ő az első képviselője a "Mohács-komplexusnak", és egész leírásának vezérmotívuma, hogy a katasztrófa személyi gyengeségek és hibák nyomán következett be. S miután pedig udvari ember és a király rendületlen híve volt, a felelősséget lényegében az udvarral szemben álló, vagy annak működését rendkívül kritikus szemmel figyelő főurakra és a katonáskodó köznemességre hárította. Az is igen fontos körülmény, hogy valószínűleg nem volt a haditanács tagja, de ha az volt is, a jelek szerint nem vett részt annak minden ülésén. De amikor részt vett katonai jellegű tanácskozásokon, a hadi mesterségben való teljes járatlansága folytán az ott elhangzottakat gyakran félreértette, vagy egyáltalán nem értette meg. (...)

Perjés Géza: Mohács

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése